Leonard Schwartz & Kathleen Eamon Toward a Poetics of the Middle East Crisis

Sarah Eltantawi August 15, 2017 0

Poet Leonard Schwartz and philosopher Kathleen Eamon discuss Schwartz’s new book “The New Babel: Toward a Poetics of the Middle East Crisis.”